ឆ្នំាងចំហុយអគ្គីសនី KLA (ចំណុះ 1.5L)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0183-2
$32.00

ឆ្នំាងចំហ៊ុយអគ្គីសនី KLA (ចំណុះ 1.5L)

អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនប្រភេទ ចំណុះ 1.5L ប្រភេទអេឡិចត្រូនិច ព័ណដូចរូបតែ1គត់

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ឆ្នំាងចំហុយអគ្គីសនី KLA (ចំណុះ 1.5L)
Powered by Inklusivity