ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-118) 602*499*845mm

$214.00
AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-7

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-118)

មានទំហំ 660*578*883mm, 602*499*845mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

តម្លៃៈ $214.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-118) 602*499*845mm
Powered by Inklusivity