ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-189D)

$300.00
AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-11

ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-189D)

ទំហំ 856*622*926mm  820*600*884mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

តម្លៃៈ $300.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-189D)
Powered by Inklusivity