បន្ទះការពារវិទ្យុសកម្ម ផលិតផលជប៉ុន

AvailabilityIn stock
SKU
DC0007
$5.00

បន្ទះការពារវិទ្យុសកម្ម ផលិតផលជប៉ុន
Process analysis
24k Golden Metal
japanese Mineral Elements
32layers Negative Lon
Far infrared
Mineral Germanium
AbsorbingMaterial
Self-adhesive Sticker

 
Write Your Own Review
You're reviewing:បន្ទះការពារវិទ្យុសកម្ម ផលិតផលជប៉ុន
Powered by Inklusivity