ប្រេងលាងប៊ិចសាំងម៉ូតូ (9926 Motobike Fuel Injector Cleaner)

$5.00
AvailabilityIn stock
SKU
0218-31

60ml

9926 Motorbike Fuel Injector Cleaner

ជាផលិតផលជួយសំអាតដល់ប៊ិចសាំងម៉ូតូ។ ប្រើ៖ ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំងចំណុះ 10L ឬតិចជាងនេះ។

គួរប្រើប្រាស់រៀងរាល់ 3,000km ម្តង ។


☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រេងលាងប៊ិចសាំងម៉ូតូ (9926 Motobike Fuel Injector Cleaner)
Powered by Inklusivity