ប្រេងលាងប៊ិចសាំង 9986 Fuel Injector Cleaner

$10.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0218-3

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

ល្អ

Black bottle 

300ml

Senfineco 9986 Petrol Fuel Injector Cleaner

ជាផលិតផលជួយសំអាតដល់ប៊ិចសាំងរថយន្ត។ វីធីប្រើ៖ ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំងចំណុះ 50L ឬតិចជាងនេះ ប្រើមុនចាក់សាំងចូល ។ គួរប្រើប្រាស់រៀងរាល់ 10,000km ម្តង ។ "ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំងចំណុះ
50L ឬតិចជាងនេះ ប្រើមុនចាក់សាំងចូល ។"

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រេងលាងប៊ិចសាំង 9986 Fuel Injector Cleaner
Powered by Inklusivity