ប្រេងសម្អាតប្រព័ន្ធ Catalytic 9942 Catalytic System Cleaner

$20.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0218-22

300 ml

ផលិតផលប្រទេស អាល្លឺម៉ង

ប្រេងសម្អាតប្រព័ន្ធ Catalytic 9942 Catalytic System Cleaner

ជាផលិតផលជួយសំអាតដល់ ប្រព័ន្ធប៊ិក intake valves, combustion chambers, piston tops,

cylinder heads, compressors and catalysts..។

វិធីប្រើ ៖ ចាក់ចូលក្នុងធុងសាំងចំណុះ 45L

ធ្វើការបើកបរក្នុង កម្រិតខ្ពស់ជាង 4000U/M សម្រាប់ 15នាទីម្ដង។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ប្រេងសម្អាតប្រព័ន្ធ Catalytic 9942 Catalytic System Cleaner
Powered by Inklusivity