ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro

AvailabilityIn stock
SKU
V-0043-1
$115.00

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro មានមុខងារ
វាស់កំដៅ និងបាញ់អាល់កុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ចំណុះអាល់កុល 1000ml
តម្លៃ: $115
ចំនួនស្តុក: 10

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro
Powered by Inklusivity