ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro

$55.00
AvailabilityIn stock
SKU
V-0043-2

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro

ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro មានមុខងារ

វាស់កំដៅ និង បាញ់អាល់កុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ចំណុះអាល់កុល 1000ml

តម្លៃ: $55

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing:ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុល និងវាស់កំដៅអូតូម៉ាក K9pro
Powered by Inklusivity