សាប៊ូ Lix Glass Cleaner

AvailabilityIn stock
SKU
V-0067-7
As low as $1.23

Lix Glass Cleaner
សំអាតកញ្ចក់ និងរក្សាគុណភាពកញ្ចក់
ទឹកសំអាតកញ្ចក់មាន 2 ចំណុះ៖
- 650ml
- 5000ml

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32

Write Your Own Review
You're reviewing: សាប៊ូ Lix Glass Cleaner
Powered by Inklusivity