ចេកអំបូងលឿង​ banana

AvailabilityIn stock
SKU
Ba001
$4.00

ចេកអំបូងលឿង​ banana

ចេកអំបូងលឿង​ banana មានរសជាតិឆ្ងាញ់់

ចេកធម្មតាជាតិ ដាំនៅចំការ ជាផលិតផលសុទ្ធ 

ផ្លៃថ្លោះៗធំល្អ មានរសជាតិផ្អែមក្រអូប 

ជាផលិតផលខ្មែរ