រូបភ្លេងសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 1

AvailabilityIn stock
SKU
V-0021-2
$30.00

រូបភ្លេងសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 

រូបភ្លេងសម្រាប់ដាក់តាំងលំអរ 

Size: W=5cm, L=5cm ,H=16cm

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32