ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Smart

AvailabilityIn stock
SKU
V-0018-12
$300.00

ទីណាមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ទីនោះគ្មានសំរាម

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Smart

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ជាផលិតផលឈានមុខគេដែលទទួលស្គាល់ពី NSF (National Sanitation Foundation) សម្ងួតដៃបានរហ័ស ងាយស្រួលសំអាត និងមានអនាម័យខ្ពស់។ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ សន្សំសំចៃថវិការ គ្មានសំរាម មិនថានៅតាមបន្ទប់ទឹកសាធារណៈ ភោជនីយដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន អោយតែមាន Mitsubishi។ ទីណាមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ទីនោះគ្មានសំរាម ។