សាច់មាន់រសជាតិផ្អែម

AvailabilityIn stock
SKU
V-0060-13
$3.00

សាច់មាន់រសជាតិផ្អែម

សាច់មាន់រសជាតិផ្អែម

មានស្រែ ជាមួយនឹងការដាក់គ្រឿងមានរសជាតិឆ្ហាញ់ខ្លាំង រសជាតិផ្អែម

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32