ដៃមឹកជប៉ុន

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-1
$5.00

ដៃមឹកជប៉ុន
តម្លៃ : $5.00 / 1kg

ដៃមឹកជប៉ុន ស្រស់ៗល្អ រសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព អនាម័យល្អ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32