គល់ស្លាបមាន់ប្រឡាក់ម្សៅ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-5
$7.50

គល់ស្លាបមាន់ប្រឡាក់ម្សៅ
តម្លៃ : $7.50 / 1kg

គល់ស្លាបមាន់ប្រឡាក់ម្សៅ BBQមានរសជាតិឆ្ងាញ់ គុណភាពល្អ អនាម័យខ្ពស់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32