ព្រុយត្រីសាម៉ុន

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-7
$6.00

ព្រុយត្រីសាម៉ុន
តម្លៃ : $6.00 / 1kg

ព្រុយត្រីសាម៉ុន ព្រុយត្រីសាលម៉ុនអាំងអំបិល រសជាតិឆ្ងាញ់ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32