សាច់មាន់ចង្គាក់ (10ចង្កាក់)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0060-22
$2.00

សាច់មាន់ចង្គាក់ (10ចង្កាក់)

សាច់មាន់ចង្គាក់(10ចង្កាក់)

ប្រលាក់គ្រឿង មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព 

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32