ពងត្រីជប៉ុន

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-10
$7.50

ពងត្រីជប៉ុន
តម្លៃ : $7.50 / 1kg

ធ្វើបានច្រើនយ៉ាង ទាំង បំពងម្សៅ ចៀនគ្រឿង និងដាក់ក្នុងស៊ុប 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32