ត្រីពោ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-9
$5.00

ត្រីពោ
តម្លៃ : $5.00 / 1kg

ត្រីពោ ស្រស់ៗល្អ ធានាគុណភាពត្រី ត្រីល្អលេខមួយ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32