សាច់ជ្រូកខ្មែរ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-11
$7.50

សាច់ជ្រូកខ្មែរ
តម្លៃ : $7.50 / 1kg

សាច់ជ្រូកខ្មែរ ស្រស់ៗល្អ មានគុណភាព ធានាជ្រូល្អ ញាំមិនប៉ះពាល់សុខភាព

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32