ត្រីរ៉ស់ស្រែ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-13
$7.00

ត្រីរ៉ស់ស្រែ
តម្លៃ : $7.00 / 1kg

ត្រីរ៉ស់ស្រែ ធានាថាស្រីស្រែមិនមានការចិញ្ចឹម ជាត្រីធម្មជាតិពិតៗ ធានាគុណភាព

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32