ត្រីឆ្ពិន

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-14
$7.00

ត្រីឆ្ពិន
តម្លៃ : $7.00 / 1kg

ត្រីឆ្ពិន ត្រីឆ្ពិនធម្មជាតិ​ របស់កសិកររកពីបឹងសុទ្ធ១០០%

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32