ត្រីអណ្ដែង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-15
$7.00

ត្រីអណ្ដែង
តម្លៃ : $7.00 / 1kg
ត្រីអណ្ដែង រស់ៗល្អ ធានាត្រីល្អធានាគុណភាព 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32