ត្រីឆ្ដោ & ត្រីឌៀប

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-16
$7.00

ត្រីឆ្ដោ & ត្រីឌៀប
តម្លៃ : $7.00 / 1kg

ត្រីឆ្ដោ & ត្រីឌៀប ជាភេទត្រីលេខមួយល្អ ស្រស់ៗល្អ ធានាគុណភាព 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32