ប្រហិតសាច់គោ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-18
$7.50

ប្រហិតសាច់គោ
តម្លៃ : $7.50 / 1kg

ប្រហិតសាច់គោ ធ្វើចេញពីសាច់គោ១០០% ធានាគុណភាព អនាម័យខ្ពស់ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32