ជើងជ្រូក

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-22
$7.00

ជើងជ្រូក
តម្លៃ : $7.00 / 1kg

ជើងជ្រូក ស្រែធម្មជាតិ ធានាគុណភាពល្អ ស្រស់ៗ ជ្រូកក្នុងស្រុក 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32