ដៃមឹកកាត់

AvailabilityIn stock
SKU
V-0089-5
$6.00

ដៃមឹកកាត់
តម្លៃ : $6.00 / 1កញ្ចប់

ដៃមឹកកាត់កង់ៗ ស្រួយ អាចយកទៅឆា ស្ងោ ចំហុយ អាំង ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ តាមចំនូលចិត្ត

រស់ជាតិឆ្ងាញ់ សាច់ស្រួយ អត់ស្វិតទេឆ្ងាញ់ខប់ៗ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32