ក្តាមប្រៃកំពត

AvailabilityIn stock
SKU
V-0089-6
$6.00

ក្តាមប្រៃកំពត
(1ប្រអប់ មាន10ក្តាម)
តម្លៃ : $6.00 / 1ប្រអប់

ក្តាមប្រៃធម្មជាតិកំពតក្តាមប្រៃត្រាំធ្វើដោយមានអនាម័យនិងគុណភាព ហ៊ានធានាល្អជូនដល់អតិថិជន!

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32