ពោះជ្រូកខ្ចី

AvailabilityIn stock
SKU
V-0101-2
$7.00

ពោះជ្រូកខ្ចី

ពោះជ្រូកខ្ចី (1kg)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32