សាច់មាន់Nuggets

AvailabilityIn stock
SKU
V-0101-6
$7.00

សាច់មាន់Nuggets

សាច់មាន់Nuggets (1kg)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32