ដៃមឹកយក្ស

AvailabilityIn stock
SKU
V-0101-13
$7.00

ៃដមឹកយក្ស

ៃដមឹកយក្ស (1kg)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32