ឈាមទា

AvailabilityIn stock
SKU
V-0108-9
$2.50

ឈាមទា

តម្លៃ : $2.50 / 1 ប្រអប់(300g)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32