គាវពងមាន់ស្នូលសាច់លជ្រូក

AvailabilityIn stock
SKU
V-0108-11
$3.00

គាវពងមាន់ស្នូលសាច់លជ្រូក
តម្លៃ : $3.00 / 1.5g (1 ប្រអប់មាន 10ដុំ)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32