គៀមបួយទឹក

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-140
$2.00

គៀមបួយទឹក
ឆុងទឹកញ៉ាំបំបាត់ឈឺក ស្លេះ ចំហ៊ុយត្រី ស្ងោរមាន់ ទា

 

☎️ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32