មីម៉ាម៉ា តុងយាំ (6 កំប៉ុង)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0102-42
$2.75

មីម៉ាម៉ា តុងយាំ (6 កំប៉ុង)
- មីម៉ាម៉ា តុងយាំ 6 កំប៉ុង
- Dimensions : 34.00 x 26.00 x 28.00 (Cm)

តម្លៃ : $2.75 / 1ដុំ

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32