ក្ដាមត្រាំហិល

AvailabilityIn stock
SKU
V-0141-2
As low as $3.00

ក្ដាមត្រាំហិល

មានពីជម្រើស មានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំង 

តម្លៃ:
$3.00 / មួយប្រអប់
$7.50 / 1kg

លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការកម្មុង់ឥឡូវនេះ 

☎️ ឫអាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32