បុកល្ហុងក្ដាមប្រៃ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0141-7
$2.00

បុកល្ហុងក្ដាមប្រៃ
មានរសជាតិហិលឆ្ងាញ់

លោកចង់បានបុកល្ហុងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់សូមធ្វើការកម្មុង់ឥឡូវនេះ

តម្លៃ: $2.00

☎️ ឫអាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32