កែវជ័រថ្លា Tumbler 640 ML (TV02)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0150-24
As low as $10.00

កែវជ័រថ្លា Tumbler 640 ML (TV02)

ដបសម្រាប់ដាក់ទឹក​ 

Pre order 10-15 days

មានពណ៏សម្រាប់ជ្រើសរើស  Purple / Blue

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32