កាហ្វេកញ្ចប់ Nescafe Coffee (​420g)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0136-26
As low as $5.00

1 កញ្ចប់ធំមាន 27 កញ្ចប់តូច

កាហ្វេកញ្ចប់ Nescafe Coffee (​420g)

ជាផលិតផលផ្សារ Big C ប្រទេស ថៃ សុទ្ធ100% បងៗអាចសាកល្បងនូវរសជាតិរបស់សមាជិកថ្មី Nescafé Coffee មាន3 រសជាតិ រសជាតិកាហ្វេខ្មៅ ( Americano ) រសជាតិកាហ្វេទឹកដោះគោ( Latte Caramel Biscuit) និងរសជាតិតែបៃតងកាហ្វេទឹកដោះគោ ( Latte Milk Tea Express) ធានាថាច្បាស់ជាជាប់ចិត្តជាក់ជាមិនខាន នូនរសជាតិ និងក្លិនAromaរបស់សមាជិកថ្មីនេះ។
1 កញ្ចប់ធំមាន 27 កញ្ចប់តូច

មាន 3 ជម្រើសៈ
- White (Nescafe Iced Americano) 
- Red (Nescafe Blend and Brew Rich Aroma) 
- Green (Nescafé Blend & Brew Espresso) 

តម្លៃ: $5.00