សាច់ក្រកគោ (គោខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ 1 ធានារសជាតិនឹងអនាម័យជូន)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0166-8
$8.75

សាច់ក្រកគោ (គោខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ 1 ធានារសជាតិនឹងអនាម័យជូន)

តម្លៃ: $8.75 / 1kg

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32