ម៉ាស៊ីនបោកគក់  Washing Machine WM-7

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-6
$213.00

ម៉ាស៊ីនបោកគក់ ម៉ាស៊ីនបោកគក់ Washing Machine WM-7

Semi-Auto Washing Machine WM-7

7kg semi-auto washing machine, 220V, 50Hz,

super quiet design, the big waterfall flows, pulsator design

តម្លៃៈ $213.00