ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer(BD-459) 1326*755*900 mm

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-9
$500.00

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer(BD-459)

មានទំហំ 1398*771*952mm 1326*755*900 mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

តម្លៃៈ $500.00

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32