ទូក្លាស្សេ កកក៏បាន ត្រជាក់ក៏បាន Adjustable FREEZER (BD-268D)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-10
$363.00

ទូក្លាស្សេ កកក៏បាន ត្រជាក់ក៏បាន Adjustable FREEZER (BD-268D)

ទំហំ 118*582*780mm 1148*560*829mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

តម្លៃៈ $363.00  

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32