ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ chest Freezer (BD-119)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-22
$214.00

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ chest Freezer (BD-119)

ទំហំ 570*580*889mm 530*560*860mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32