ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ ( ទ្វារកញ្ចក់ ) SC-380G

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-23
$603.00

ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ ( ទ្វារកញ្ចក់ ) SC-380G

710*670*204mm

615*590*1945mm

តម្លៃៈ $603.00