ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-208)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-24
$341.00

ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-208)

1110*615*910mm

1041*584*860mm

តម្លៃៈ $341.00