ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-459)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-25
$495.00

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-459)

1398*771*952mm

1326*755*900mm

តម្លៃៈ $495.00