ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-508)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-26
$690.00

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-508)

1628*760*944mm

1568*684&*907mm

តម្លៃៈ $690.00