ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-149)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-27
$244.00

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-149)

ទំហំ 730*580*889mm 690*560*860mm

ដែលមានកញ្ចក់ខាងក្នុងនិងមានបាតក្រែបស្វិតរឹងមាំ។

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32